سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸

x بستـــن

الهیات سلبی در مدرسه کلامی حله

چکیده

در میان متکلمان مدرسه حله،«الهیات سلبی»جایگاه مهمی دارد.خواجه نصیر با بهره گیری از برهان شیخ صدوق در خصوص الهیات سلبی، صفت حیات خداوند را سلبی معنا کرده و این قاعده را قابل تعمیم به دیگر صفات ذاتی خداوند میداند. از منظر او، کسانی که در مباحث وجودشناختی صفات، قائل به نفی صفات زاید بر ذات هستند، در مباحث معناشناختی صفات، باید قائل به الهیات سلبی باشند. شاگردان خواجه در مدرسة حله نیز همین موضع را اتخاذ بین واجب و ممکن، و نیز فاضل مقداد « وجود » کرده اند. علامه حلی با تمایل به اشتراک لفظی با پذیرش نظریة نیابت ذات از صفات، مبانی دیگری جهت تقویت الهیات سلبی ارائه کردند.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.


مطالب مرتبط